Algemene voorwaarden

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden uitsluitend voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel gebracht.

De diensten en/of goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de offere.
De koper dient de geleverde diensten/goederen onmiddellijk na te zien.
Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 8 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt.

De goederen of diensten worden geleverd binnen/op de termijn zoals op de bestelbon vermeld,
rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
Eventuele vertraging in de levering, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
In geval van goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd,
uiterlijk binnen de 10 werkdagen na de bestelling en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd.
Eventueel betaalde voorschotten worden in dat geval niet terugbetaald

Onze diensten zijn contant betaalbaar.
Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag
wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 12 % intrest per jaar en een
schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro, en worden eventuele andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is.
De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling,
hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

De fotograaf heeft het recht de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotie, tenzij expliciet anders afgesproken.

Ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen of overmacht, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst
eenzijdig en zonder nood aan voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen.

De gemaakte foto’s mogen door de fotograaf gebruikt worden voor promotie van zijn eigen werk in alle mogelijke vormen. Hij mag deze werken ook gebruiken voor fotowedstrijden. Dit tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.Specifiek voor events/workshops

De inschrijving is pas bevestigd na het betalen van het bedrag. Dit dient binnen de 14 dagen na de inschrijving voor het event te gebeuren.

Men kan annuleren tot twee weken voor het event. Er wordt 5% anulatiekosten aangerekend.
Vanaf dan is de deelnemer 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Indien het event door overmacht niet kan doorgaan worden de deelnemers volledig terugbetaald.
Indien een model annuleert voor het event wordt deelnemer volledig terugbetaald.
Als er een ander model beschikbaar wordt de mogelijkheid geboden om met haar te werken aan dezelfde voorwaarden.

Er wordt voor de deelnemende fotografen een model-release voorzien opdat de fotograaf de foto’s kan gebruiken.
We appreciëren dat de fotografen foto’s aan het model bezorgd die ze kan gebruiken voor promotie.

De organisator is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

De organisator stelt alles in het werk om het event in de beste omstandigheden te laten doorgaan.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overmacht en onverwachte gebeurtenissen.

De deelnemende fotografen zijn akkoord met de algemene voorwaarden.

Scroll naar boven