Algemene voorwaarden

1. Definities

Wim Moortgat hierna genoemd “de fotograaf”, Lt Philippartstaat 26a 1820 Melsbroek

De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht.

2. Inroepbaarheid/Toepassing

De klant stemt uitdrukkelijk in met onze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, en ziet er uitdrukkelijk van af om zich op de zijne te beroepen. Iedere clausule die in strijd is met deze algemene voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

3. Reproductierechten/Auteursrechten/Portretrechten

a. Het gebruik van onze werken is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onderhavig document. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behouden wij de intellectuele eigendom op al onze werken. Aangezien het afstaan van een werk niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk met onze voorafgaande schriftelijke toestemming en de vermelding van onze naam. Originele en digitale foto’s blijven onze eigendom. Het gebruik van onze werken gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze werken afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.

b. Indien de reproductierechten worden afgestaan, gaat die afstand pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is.

c. Onze werken kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder onze schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.

d. In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé of elektronische, digitale of analogische manipulatie, enz.) mag er een nieuw origineel of kopie, van welke aard ook, van de door ons geleverde werken gemaakt worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

e. De klant moet de morele rechten die aan onze werken verbonden zijn, respecteren. De klant verbindt er zich zo toe de integriteit van onze werken te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of vervormen zonder onze voorafgaande toestemming. Onze naam moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. Bij gebrek behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-Tarief. Bij elk gebruik dat niet door ons was toegestaan hebben wij eveneens automatisch recht op een minimale vergoeding gebaseerd op het SOFAM-Tarief.

f. De klant verbindt er zich formeel toe om ons binnen de 15 dagen na het drukken of verspreiden van de publicatie een bewijsexemplaar te bezorgen.

g. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding op de voorzijde van dit document zijn alle rechten (kabel, audiovisuele exploitatie, privé-kopie, uitgave, enz.) voorbehouden.

h. Bij inbreuk op de bepalingen van art.2 behouden wij ons het recht voor om een schadevergoeding te vorderen, zoals voorzien in het SOFAM-Tarief.

i. Alle gemaakte foto’s mogen door de fotograaf gebruikt worden voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden waaronder, doch niet uitsluitend, website, blog, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien de klant dit niet wenst, dient de fotograaf hiervan op de hoogte gebracht te worden.

j. De klant verbindt zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.

k. Het is verboden voor de klant om eigen bewerkingen of beeldmanipulaties uit te voeren op de aangeleverde digitale bestanden, tenzij uitdrukkelijk afgesproken.

4. Bestelling

Wij verbinden ons ertoe de bepalingen van de bestelbon trouw en naar best vermogen te respecteren. Onze prijs is berekend op de prijzen van de grondstoffen en lonen op de datum van de bestelbon. Wij behouden ons het recht voor, bij eventuele stijging van een van deze factoren, onze prijzen aan te passen. Meerwerken en supplementen worden natuurlijk afzonderlijk afgerekend.

5. Boeking/Annulering/Uitstel

a. Fotosessies en opdrachten kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een voorschot. De boeking van een fotosessie is definitief na het betalen van een voorschot. Het bedrag van het voorschot wordt bij offerte overeengekomen. Het voorschot dient betaald te zijn binnen de week na de reservering.

b. De bestelling van producten is definitief na het betalen van het volledige offertebedrag.

c. De bestelling van een huwelijksalbum is definitief na het betalen van een voorschot van 30% van het overeengekomen bedrag en zal pas in productie gaan na het betalen van het resterende saldo.

d. De inschrijving en deelname aan een workshop is definitief na het betalen van het volledige workshop-bedrag.

e. Bij annulering van een fotosessie door de klant wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulering.

f. Bij annulering van een fotosessie worden de reeds gemaakte onkosten in rekening gebracht. Dit kunnen zijn aankoop props, locatie huur, vergoeding visagist…

6. Aanvaarding en Uitvoering

a. De fotograaf houdt zich het recht om een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotograaf onaanvaardbaar maken.

b. De fotograaf zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren in de stijl waarin de fotograaf gebruikelijk werkt. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis. 

c. De selectie van de te leveren foto’s en producten is de verantwoordelijkheid van de fotograaf op basis van zijn kwaliteits- en stijlcriteria. De fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe bestanden.

7. Betaling

a. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar 7 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld. Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 10 % per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft 15 dagen na de aangetekende verzending van een ingebrekestelling, zal de schuld verhoogd worden met 12 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 372 euro. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten.

8. Levering/Leveringstermijnen

a. Indien er geen leveringstermijn overeengekomen is, verbinden wij ons ertoe om te leveren binnen een redelijke termijn die overeenstemt met de gebruiken van het beroep.

b. Indien de overeengekomen leveringstermijn uitsluitend met meer dan 14 dagen overschreden wordt omwille van redenen die uitsluitend aan ons te wijten zijn, en op voorwaarde dat de klant geen enkele wijziging heeft aangebracht aan de bepalingen van de bestelbon, verbinden wij ons ertoe om de overeengekomen prijs met 15 % te verminderen. Indien de klant vraagt om de leveringstermijn te verkorten, behouden wij ons het recht voor om het oorspronkelijke bedrag van de bestelling met ten minste 50 % te vermeerderen.

c. De fotograaf levert de beelden af in de voor zijn gebruikelijke gehanteerde stijl, waarbij een globale fotobewerking wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede en andere zaken op eigen initiatief van de fotograaf. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met de fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

d. Alle geleverde beelden en bestanden, via WeTransfer, op usb of andere media, worden door de fotograaf gearchiveerd in backup en bewaard, doch de fotograaf kan na een termijn van 6 maanden na de fotosessie niet langer verantwoordelijk gehouden worden voor het archiveren van deze bestanden.

e. De leveringstermijn van producten is afhankelijk van het bestelde product.

f. De leveringstermijn gaat steeds in na ontvangst van uw betaling.

g. Voor verzending van bestellingen per post of koerier zal de fotograaf de hieraan verbonden kosten vooraf meedelen aan de klant. Bij verzending van bestellingen per post of koerier is de fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijden de levering.

9. Studies, voorontwerpen, proeven, levering op zicht

Al onze studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto’s, tekeningen, schetsen, modellen, teksten, video’s, enz…) die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling gevolgd worden, worden aan de klant gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. In dat geval is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook, toegestaan. Bij levering van visuele werken op zicht verbindt de klant er zich toe om de werken in perfecte staat terug te geven binnen de 15 dagen vanaf de leveringsdatum. Indien deze termijn overschreden wordt, bedragen de verschuldigde bewaringsrechten vanaf deze datum 6 euro per werk en per week vertraging, tenzij andersluidend uitdrukkelijk beding. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 1240 euro per origineel werk en van 250 euro per duplicaat is verschuldigd bij beschadiging of verlies.

10. Aansprakelijkheid

a. De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf zijn geleverd.

b. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de levering plaats op ons adres. De fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de werken die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.

c. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

d. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of verlies van gegevens.

e. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant tijdens de fotosessie.

f. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant voor, tijdens of na de fotosessie.

11. Klachten

Klachten moeten aan de fotograaf binnen de 7 dagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

12. Overmacht

Indien de uitvoering van een fotosessie ingevolge overmacht of ziekte van de fotograaf niet of moeilijk te realiseren is, wordt er gezamenlijk beslist, door zowel fotograaf als klant, om ofwel de fotosessie uit te stellen naar een nieuwe te bepalen datum, ofwel om een andere collega fotograaf met een gelijkaardige stijl te zoeken. In het geval er geen andere beschikbare fotograaf gevonden kan worden of de fotosessie niet kan uitgesteld worden of de klant met deze aangereikte oplossingen niet akkoord gaat, wordt het voorschot terugbetaald.

13. Sancties

De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen die volgens het SOFAM-Tarief verschuldigd zijn :

a. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder voorafgaande toestemming.

b. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 100 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende. 

c. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 300 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 250 euro, is verschuldigd bij gebruik met naamtekening met een andere naam dan deze van de werkelijke auteur en/of van zijn rechthebbende.

d. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd in geval van schending van de integriteit van het werk.

14. Territoriale bevoegdheid

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar de auteur zijn werkplaats heeft bevoegd in de Nederlandse taal.

In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.Bijkomend specifiek voor events/workshops

De inschrijving is pas bevestigd na het betalen van het bedrag. Dit dient binnen de 14 dagen na de inschrijving voor het event te gebeuren.

Men kan annuleren tot twee weken voor het event. Er wordt 5% anulatiekosten aangerekend.
Vanaf dan is de deelnemer 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Indien het event door overmacht niet kan doorgaan worden de deelnemers volledig terugbetaald.
Indien een model annuleert voor het event wordt deelnemer volledig terugbetaald.
Als er een ander model beschikbaar wordt de mogelijkheid geboden om met haar te werken aan dezelfde voorwaarden.

Er wordt voor de deelnemende fotografen een model-release voorzien opdat de fotograaf de foto’s kan gebruiken.
We appreciëren dat de fotografen foto’s aan het model bezorgd die ze kan gebruiken voor promotie.

De organisator is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.

De organisator stelt alles in het werk om het event in de beste omstandigheden te laten doorgaan.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overmacht en onverwachte gebeurtenissen.

De deelnemende fotografen zijn akkoord met de algemene voorwaarden.

Scroll naar boven